ABR vs. muut faskiatutkimukseen
perustuvat menetelmät


Diane Vincentz - ABR Denmark
4/2014

Minulta on kysytty, miten ABR eroaa muista manuaalisen terapian menetelmistä.

Kehoon kohdistuvan manuaalisen terapian menetelmiä on syntynyt nopeaan tahtiin edellisten 30 vuoden aikana. Länsimaissa tunnetaan perinteisesti kiropraktiikkaa ja osteopatia, mutta nykypäivänä terapeutit soveltavat esimerkiksi Rolfing-menetelmää, Feldenkrais-menetelmää, myofaskian vapautusta, Steccon menetelmää, kraniosakraaliterapiaa ja Bowen-terapiaa – luettelo jatkuu loputtomiin. Yhtäkään näistä menetelmistä ei ole kuitenkaan kehitetty nimenomaan vammaisten henkilöiden erityistarpeita varten.

ABR on kehitetty yksinomaan vammaisia henkilöitä sekä heidän vanhempiaan ja hoitajiaan varten.

Viime aikoina kaikki erilaiset manuaalisen terapian menetelmät on niputettu yhteen niin sanotuiksi faskiatutkimukseen perustuviksi menetelmiksi. Tämä tukee niitä kliinisiä tuloksia, joita terapeutit ovat saaneet omilla käsillään vuosien saatossa aikaan.

Samalla faskiatutkimuksessa on paljastunut, miten valtavasti potentiaalia piilee niissä ominaisuuksissa, jotka edistävät jokaisen ihmisen sidekudos- eli faskiajärjestelmän uusiutumista. Nämä ominaisuudet on vain otettava vakavasti.

Samalla kun sidekudosta tutkitaan, ABR kehittää omia tekniikoitaan ja kuntoutusmenetelmänsä laajuutta. Tämä on ainutlaatuista ABR-menetelmälle: ABR kehittyy koko ajan ja siinä kehitetään jatkuvasti uusia tekniikoita, joissa otetaan huomioon faskiatutkimuksen tulokset.

Ihmiskehon omalla sidekudosjärjestelmällä on täysin toisenlaisia piirteitä ja ominaisuuksia kuin pidemmälle kehittyneillä rakenteilla, kuten lihaksilla ja hermoilla.

Olen koonnut tähän alle muutamia ihmiskehon sidekudosjärjestelmän ainutlaatuisia ominaisuuksia. Olen lisännyt jokaisen ominaisuuden jatkoksi esimerkin siitä, miten nämä tieteelliset havainnot on otettu huomioon ABR-menetelmää kehitettäessä.


Pohjan muodostava perusjärjestelmä
  • Sidekudokset muodostavat perustan monimutkaisemmille ja pidemmälle eriytyneille järjestelmille. ABR:ssä on havaittu ja osoitettu, että rakentamalla sidekudosjärjestelmästä muodostuvaa kehon perustaa, voidaan saavuttaa parannuksia kaikilla korkeammilla tasoilla.
Transanatominen järjestelmä
  • Sidekudosrakenteet eivät rajoitu yhteen anatomiseen rakenteeseen, vaan ne ylittävät rajattomasti kaikki kehon anatomiset rajat. ABR osoittaa sidekudoksen transanatomisen luonteen: yhtä kehon osaa muokkaamalla voidaan saada aikaan kokonaisvaltaista vaikutusta. Transanatomiseen faskiaan perustuvista yhteyksistä saatu tutkimustieto otetaan aktiivisesti huomioon ABR-menetelmässä.
Energianeutraali ja energiaa säästävä järjestelmä
  • Sidekudosrakenteiden muokkaaminen on elimistön kannalta energiaa säästävä vaihtoehto, joka ei kuluta paljoa energiaa. Muut rakenteet, kuten lihakset ja hermot, kuluttavat valtavasti kehon käytössä olevaa energiaa. Sidekudokset eivät kuluta paljon mitään. Ne ovat itseriittoisia ja energiatehokkaita. Tämä tutkimustieto ja näkemys ovat perustana ABR-menetelmälle, johon sisältyy ajatus siitä, että mitä tahansa lapsen kanssa tai hänen hyväkseen tehdään, merkitsee lapselle joko hyötyä tai rasitusta (a Gain or a Drain). 

    Niin kutsutussa "etä-ABR:ssä" lapsen päivittäistä ympäristöä arvioidaan verkkoyhteyden välityksellä. Etä-ABR:n avulla tilannetta voidaan siis arvioida yhdessä perheiden kanssa, minkä perusteella voidaan tehdä suunnitelma lapsen energiankulutuksen vähentämiseksi. Tämän ansiosta lapsi pystyy käyttämään säästyneen energian tarvittavaan kasvun ja kudosten eriytymisen tasolla tapahtuvaan edistymiseen ja uudelleenrakentumiseen, mikä puolestaan johtaa sekä rakenteen että toiminnan parantumiseen.
Biotensegraalisesti rakentunut järjestelmä
  • ABR-tekniikat ovat luonteeltaan biotensegraalisia. Tekniikoilla luodaan aktiivisesti kuormitusta tietyllä biotensegraalisella vaihtelualueella, ja niillä saadaan aikaan voimistuva vaikutus kudosten biotensegraaliset ominaisuudet huomioon ottamalla. Samalla biotensegraalinen käsitys sidekudoksen rakentumisesta on edesauttanut löytämään ABR-tekniikoita, joilla edistetään tehokasta uudelleenrakentumista kehon kaikissa kerroksissa viskeraaliselta (sisäelinten) tasolta lihaksiston ja luuston tasolle.
Embryologiseen kehitykseen perustuva järjestelmä
  • Sidekudos on kehittynyt alkeissidekudoksesta, mesenkyymistä. Sidekudoksella on siis embryologiseen kehitykseen liittyviä ominaisuuksia ihmisen koko elämän ajan. ABR ottaa aktiivisesti huomioon embryologisesta tutkimuksesta saadut tiedot ja opit, kun käytännössä sovellettavia tekniikoita ja menetelmiä kehitetään.

    CP-vammaisen lapsen tai aikuisen keho on "taantunut" useita tasoja. Lapsen kudokset ovat palanneet aiempiin vähemmän eriytyneisiin vaiheisiin. Sen ymmärtäminen, miten kudokset voivat kehittyä ja muuntua vähemmän eriytyneistä pidemmälle eriytyneiksi, on yksi ABR:n perustana olevista näkemyksistä ja otetaan huomioon sen menetelmien kehittämisessä.

Perusteellinen pyrkimys lievemmin ja vaikeammin vammaisten henkilöiden tarpeiden ymmärtämiseen ja täyttämiseen on saanut ABR:n muodostamaan ainutlaatuisen käsityksen sidekudoksen rappeutumisesta. Tältä pohjalta syntyneen, pitkälle kehitetyn kliinisen diagnosoinnin välineen kuvaamiseksi olisi kirjoitettava kokonainen kirja. ABR-arviointimenetelmän oppineet osaavat määrittää, millä ABR-tekniikalla saadaan ensisijaisesti nopeimmin ja tehokkaimmin tuloksia aikaan niin, että ne vievät kehitystä eteenpäin.

Tämä kliinisen diagnosoinnin väline, jota on kehitetty rinta rinnan ABR-tekniikoiden kanssa, on ainutlaatuista ABR-menetelmälle. Sen avulla on voitu puolestaan kehittää erilaisia ainutlaatuisia ABR-tekniikoita, jotka eroavat sekä laajuudeltaan että toteutukseltaan muista manuaalisista terapioista.

Varsinaiset ABR-tekniikat on kuitenkin suunniteltu siten, että ne voidaan opettaa vanhemmille ja hoitajille, toisin kuin muut manuaalisen terapian tekniikat, joiden oppiminen voi vaatia mitä tahansa kuudesta vuodesta usean viikonlopun mittaiseen koulutusjaksoon. ABR-tekniikoita voi oppia riittävän hyvin jo noin kahdeksan tuntia kestävän ensimmäisen opetusjakson aikana, niin että niitä voidaan käyttää menestyksekkäästi ABR-kuntoutusohjelmassa mukana olevilla lapsilla ja aikuisilla.

ABR-tekniikoihin perustuvia harjoitteita voidaan tehdä päivittäin. Tältäkin kannalta ABR on erilainen kuin valtaosa muista manuaalisen terapian tekniikoista, jotka on suunniteltu käytettäväksi enintään viikoittain, ja jopa silloinkin yhteensä vain muutamia kertoja, esimerkiksi enintään kymmenen kertaa.

ABR-tekniikoiden teho on aivan toista luokkaa kuin muilla manuaalisen terapian tekniikoilla. Vanhemmat ja hoitajat pystyvät saamaan niiden avulla aikaan ennenkuulumattoman myönteisen käänteen vaikeissa rakenteellisissa muutoksissa ja jopa heikoissa elintoiminnoissa itse omissa kodeissaan.