Kehityksellinen koordinaatiohäiriö

Kehityksellisestä koordinaatiohäiriöstä ja samankaltaisista häiriöistä löytyy paljon tietoa, artikkeleita ja tutkimuksia mm. CanChild:in nettisivuilta, joissa painotetaan häiriön varhaisen toteamisen merkitystä. Sivustolla kuvataan häiriötä mm. vallitsevana, mutta alitunnistettuna liikkumistaidon häiriönä, joka merkittävästi vaikuttaa päivittäiseen toimintaan.

Vaikka 5 - 6 prosenttia kaikista lapsista kärsii tästä häiriöstä, siihen ei ole olemassa tunnettua parannuskeinoa ja varhainen tunnistaminen ei ole laajalle levinnyttä. Tiedetään että:

 • siihen ei ole tunnettua syytä tai parannusta, vain oireenhallintakeinoja ja toimenpiteitä
 • häiriö pysyy nuoruusikään ja aikuisuuteen
 • häiriön yhteydessä esiintyy usein myös oppimisvaikeuksia, puheen vaikeuksia ja ADHD:tä

Jälleen kyseessä on tilanne, josta lapsi ei kasvun myötä tule pääsemään eroon ilman apua. Tavanomaiset varhaisen puuttumisen menetelmät tarjoavat vain hallintakeinoja ja mittareita, ei varsinaista parantavaa hoitokeinoa häiriön voittamiseksi.

Artikkelissa "They're Bright but Can´t Write: Developmental Coordination Disorder in school aged children" (Suom. He ovat välkkyjä, mutta eivät osaa kirjoittaa: Kehityksellinen koordinaatiohäiriö kouluikäisillä lapsilla) on luettavissa tyypillisiä ehdotuksia kuten: 

 • Muokkaa tehtäviä (yksinkertaista asioita)
 • Korjaa odotuksiasi
 • Opeta strategioita
 • Muuta ympäristöä

Tällaiset muutokset voivat auttaa lasta selviytymään ongelmansa kanssa ja vähentää sekundäärisiä sosiaalisia ja emotionaalisia pulmia, mutta ne eivät vaikuta ongelman ytimeen. ABR arvioinnit osoittavat, että ylläkuvattuun ryhmään kuuluvilla lapsilla esiintyy johdonmukaisesti taustalla olevia heikkouksia seuraavilla alueilla:

 • Ryhdin ylläpitäminen
 • Tasapainon hallinta
 • Koordinaatiokyky
 • Asennon integraatio

Näiden toiminnallisuuteen liittyvien häiriöiden taustalla vaikuttava syy löytyy vartalon rakenteellisista heikkouksista. Näillä lapsilla esiintyy toistuvasti:

 • Raajojen (käsien ja jalkojen) yliliikkuvuutta
 • Jäykkyyttä tai rajoittunutta liikkuvuutta selkärangassa kaikissa kolmessa liikkumissuunnassa – eteen-taakse, sivulle, kierto - mukaan lukien pään ja niskan yhtymäkohdat

Näiden nivelten heikkoudet yhdessä puutteellisen tasapainon kanssa aiheuttavat vaikeuksia yleisessä kehityksessä.

Toivomme vanhempien ymmärtävän, että motorinen kehitys ja asentotunnon kehitys toimivat pohjana kaikelle tulevalle kehittymiselle. Ne luovat perustan, jonka varaan lapsi rakentaa tulevat motoriset- ja sosiaaliset taitonsa sekä oppimis- ja kognitiiviset kykynsä.

Jos tämä perusta on heikko, puutteellinen tai pysähtynyt, kaikkia yrityksiä auttaa lasta saavuttamaan seuraavia kehitystasoja voitaisiin verrata kymmenenkerroksisen talon rakentamiseen rannalle vailla riittävän vankkoja perustuksia. Talo voitaisiin rakentaa ja sen jälkeen huomata sen alkavan huojua. Koska riittämättömät perustukset ovat näkymättömissä, taloa voitaisiin jopa yrittää pönkittää tukipilarein ja muin tukikeinoin välittämättä huojumisen aiheuttavista, todellisista syistä.

Pehmytkudosrakenteiden, kuten nivelten heikkouden takana on yleistynyt sidekudosten ja faskioiden heikkous ja alikehittyneisyys. Ruumiin rakenteet eivät tarjoa lapselle riittävää vakautta ja liikkuvuutta normaalien motoristen taitojen saavuttamiseksi. Heikot ruumiinrakenteet välittävät keskushermostolle riittämätöntä ja puutteellista informaatiota liittyen:

 • Tilan hahmottamiseen
 • Liikkeiden nopeuteen ja voimakkuuteen
 • Tasapainoon
 • Kehon perusasentoihin

Asentoaistiin liittyvä oman ruumiinkuvan hahmottaminen on häiriytynyt. Ruumiinkuvan rakentumisen häiriötä ja puutteellista kehittymistä voidaan verrata taloon, jolla ei ole lainkaan perustuksia.

Ihmiskeholla on suuri plastisiteetti, uudelleen muovautumiskyky kaikissa ikävaiheissa, mutta erityisesti lapsuudessa. Pehmytkudosjärjestelmän rakenteellinen uudistaminen jatkuvalla ja johdonmukaisella ABR-työllä tarjoaa lapsille perustan kaikelle tulevalle edistymiselle, kuten:

 • Parantunutta sensorista integraatiota, tuntoon liittyvää tietoisuutta
 • Motorisia taitoja
 • Keskittymiskykyä ja kiinnostumista
 • Sosiaalisia ja käyttäytymisen taitoja
 • Kognitiivista kehitystä

Ottaen huomioon kehityksellisten koordinaatiohäiriöiden ja samankaltaisten häiriöiden esiintyvyyden lisääntymisen, olisi toivottavaa, että vanhemmat saisivat tietoa mahdollisuuksista, joita häiriön varhaisella tunnistamisella (ABR arvioinnilla ja hoitamalla ABR menetelmän avulla) voidaan saavuttaa.

ABR Tanskan työryhmällä on lisäksi pätevyys auttaa vanhempia lastensa kehityksessä myös muilla tehokkailla opetusmenetelmillä.

Alkuperäinen teksti englannin kielellä